Z tego artykułu dowiesz się:

Wraz z rozwojem cywilizacji, środowisko i jego elementy; woda, gleba czy powietrze poddaliśmy “próbie” w związku z rosnącym zanieczyszczeniem. Gleba stanowi ważny, ale ograniczony zasób dla działalności człowieka. Ponadto erozja, utrata materii organicznej, osuwanie się ziemi i skażenie są krytycznymi problemami, które ograniczają jej wykorzystanie. Istnieje wiele różnych metod oczyszczania gleby. W tym artykule przyjrzymy się jak działa fitoremediacja i jak radzą sobie w tym procesie konopie (Cannabis sativa L.). 

Wśród związków nieorganicznych metale ciężkie (HM) mają duże znaczenie w zastosowaniach przemysłowych, a ich uwolnienie do środowiska stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i innych organizmów żywych, dlatego temat jest tak ważny.

Czym jest fitoremediacja i jakie są jej metody?

Tradycyjne technologie remediacji gleby, takie jak immobilizacja zanieczyszczeń, płukanie gleby czy witryfikacja, są kosztowne i szkodliwe dla właściwości chemicznych gleby. Techniki te mają również negatywny wpływ na jej różnorodność biologiczną. Przeciwnie, fitoremediacja, czyli wykorzystanie roślin do immobilizacji (unieruchomienia substancji) lub usuwania zanieczyszczeń z gleby, jest zieloną technologią. Proces ten poprawia chemiczne, fizyczne i organiczne właściwości gleby. Dodatkowo jest tańszy niż tradycyjne techniki remediacji 

Roślina

Istnieje kilka metod poprawy skuteczności fitoremediacji. Jedną z nich jest fitoremediacja wspomagana, w której dostępność zanieczyszczeń zwiększa się poprzez dodanie różnych czynników chelatujących (CA). Wykorzystywanie CA ma na celu poprawę wydajności fitoekstrakcji i skrócenie czasu trwania procesu fitoremediacji. Jednym z najczęściej wykorzystywanych CA jest kwas etylenodiaminotetraoctowy (EDTA), który zwiększa rozpuszczalność metali w glebie. Negatywnym aspektem fitoremediacji wspomaganej EDTA jest niska zdolność EDTA do degradacji, która może być toksyczna dla roślin i zwierząt. Obiecującą alternatywę dla fitoremediacji wspomaganej EDTA można uzyskać poprzez stymulowanie populacji mikroorganizmów degradujących, które naturalnie rozwijają się w zanieczyszczonych glebach (rizoremediacja). Technika ta została zaproponowana w przypadku zanieczyszczeń organicznych i niedawno w przypadku metali ciężkich. 

Fitoremediacja i potencjał konopi 

Kluczowym aspektem w próbach fitoremediacji jest wybór najbardziej odpowiednich gatunków roślin, ponieważ tolerancja na zanieczyszczenia i zdolność akumulacji różnią się znacznie w zależności od gatunku. Czasami także w obrębie tego samego gatunku. Sukces fitoremediacji zależy od kombinacji plonu i absorpcji metali ciężkich.

Marihuana

Konopie zostały zaproponowane jako rośliny posiadające potencjał w procesie fitoremediacji w przypadku gleby skażonej cynkiem, chromem i miedzią. Cannabis sativa L. tolerują wysoką zawartość metali ciężkich w glebie. Rośliny te uznawane są za dobrego kandydata na roślinę uprawną w eksperymentach fitoremediacyjnych. Stoją za tym aspekty takie jak szybki wzrost, geny tolerancji na stres HM oraz drobny i głęboki system korzeniowy. Fitoremediacja z wykorzystaniem konopi pozwala na produkcję biomasy do wielozadaniowych zastosowań bioenergetycznych, przy jednoczesnej redukcji zanieczyszczeń gleby. 

Co mówią wyniki badań o potencjale konopi w procesie fitoremediacji? 

Odkrycie ogromnego potencjału konopi w zakresie fitoremediacji gleby rozpoczęło się w 1998 r. w ukraińskim Instytucie Uprawy Roślin Uprawnych. Konopie były sadzone tam wyłącznie w celu usuwania zanieczyszczeń w pobliżu elektrowni w Czarnobylu.  

Wyniki badań wykazały większą akumulację w liściach konopi zebranych z miejsc skażonych, podczas gdy stężenie pozostałych metali ciężkich było nieistotne: 

  • Cu (1530 mg/kg-1),  
  • Cd (151 mg/kg -1 
  • Ni (123 mg/kg -1

Przedstawione wyniki sugerują, że rośliny konopi mogą być stosowane do rekultywacji gleb zanieczyszczonych Cu, Cd i Ni. Wiele zespołów badawczych wykazało, że w konopiach gromadzą się różne metale ciężkie, takie jak nikiel, ołów, kadm, cynk i chrom. Aspekt ten czyni je odpowiednimi do uwzględnienia w procesach remediacji gleby. Ponadto, wiele różnych badań wykazało również, że akumulacja metali ciężkich w roślinach konopi wzrasta wraz ze wzrostem stężenia metali w glebie. Jednak rozkład metali w różnych częściach konopi jest różny. Udowodniono m. in., że wyższe stężenie metali w glebie zwiększa przenoszenie metali ciężkich z korzeni do liści i pędów konopi. 

W konopiach gromadzą się różne metale ciężkie, takie jak nikiel, ołów, kadm, cynk i chrom. Czyni je to odpowiednimi do uwzględnienia w procesach remediacji gleby.

Podsumowanie

Zanieczyszczenie środowiska niesie ze sobą katastrofalne skutki na skalę globalną, które odczuwane są przez wszystkie organizmy żywe. Nadmierne stężenie metali ciężkich ma negatywny wpływ na wzrost i rozwój wielu gatunków roślin. Kumulowane w roślinach zanieczyszczenia, dostarczane organizmowi drogą pokarmową, mogą mieć również negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Konopie z dużym powodzeniem mogą być wykorzystywane do procesu fitoremediacji gleby. Od tysięcy lat, konopie stosowane są na różne sposoby w kuchni, medycynie czy kosmetyce. Zainteresowanie tą rośliną rośnie z roku na rok, a jej wszechstronny potencjał jest stale badany. Uzyskane wyniki, jak również wcześniej opublikowane dane wykazały, że konopie mają duży potencjał do usuwania metali ciężkich z gleby. Największą zdolność do akumulacji metali ciężkich, konopie wykazują w przypadku miedzi, kadmu i niklu. 

Miłośniczka przyrody, biolog z pasji i wykształcenia, wyspecjalizowana w bioanalityce. Zakochana w świecie tatuaży, zainteresowana światem piłki nożnej, aktywnie zgłębiająca i poszerzająca wiedzę na temat konopi

Wiktoria Frejlich

Źródła

  1. Ahmad R., Tehsin Z., Malik S. T., Asad S. A., Muhammad S., Shah M. M., Khan S. A., 2015, Phytoremediation Potential of Hemp (Cannabis sativa L.): Identification and Characterization of Heavy Metals Responsive Genes, Research Gate, CLEAN- Soil Air Water, 44(2), 1-6.
  2. Ferrarini A., Fracasso A., Spini G., Fornasier F., Taskin E., Fontanella M. C., Beone G. M., Amaducci S., Puglisi E., 2021, Bioaugmented Phytoremediation of Metal-Contaminated Soils and Sediments by Hemp and Giant Reed, Frontiers in Microbiology, PubMed Cenral, 12.
  3. Rheay H. T., Omondi E. C., Brewer C. E., 2020, Potential of hemp (Cannabis sativa L.) for paired phytoremediation and bioenergy production, Research Review, GCB Bioenergy, 13, 525-536. 
  4. Wu Y., Trejo H. X., Chen G., Li S., 2021, Phytoremediation of contaminants of emerging concern from soil with industrial hemp (Cannabis sativa L.): a review, Enviorment, Development and Sustainability, Springer, 23(2).
KomuToPotrzebne