Z tego artykułu dowiesz się:

Przywykliśmy, że ostatnimi czasy rządzący przepychają cichcem wygodne dla nich akty prawne. Jak się właśnie okazało, w ten sposób potrafią też wprowadzać bardzo potrzebne i przychylne dla nas przepisy. A mówimy tu o zmianach niewiele mniej ważnych dla sprawy cannabis od wprowadzenia tzw. małej depenalizacji, czy legalizacji wykorzystywania marihuany do celów medycznych.
weed leaf

Usunięcie marihuany z grupy IV-N

O co całe zamieszanie? 27 stycznia 2022 r. Minister Zdrowia Adam Niedzielski zmienił przy pomocy rozporządzenia klasyfikację marihuany (ziela konopi innych niż włókniste i żywicy konopi), usuwając ją z wykazu grupy IV – N środków odurzających. W grupie tej znajdują się najbardziej ryzykowne substancje, nie posiadające żadnego zastosowania w leczeniu ludzi. Co więcej, rozporządzenie weszło już  w życie. Obowiązuje od 19.02.2022 r.

W polskim prawodawstwie w zakresie polityki antynarkotykowej obowiązuje Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.  Wykaz i podział substancji regulowanych jej przepisami zawarty jest w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych z dnia 17 sierpnia 2018 r. Polskie przepisy są praktycznie odzwierciedleniem Jednolitej Konwencji ONZ ds. środków odurzających z 1961 r., gdzie środki odurzające podzielone są na 4 grupy w zależności od ich potencjału uzależniającego, szkodliwości dla zdrowia (od I-N do IV-N) oraz wykorzystania w medycynie. Ziele konopi innych niż włókniste  dotychczas (w ww. Konwencji ONZ oraz w polskim prawodawstwie znajdywo się w grupie IV-N jako środek, który wymaga zaostrzonej kontroli i który (prawnie) wykorzystywać można było tylko w celu badań i lecznictwa zwierząt. A i to pod ściśle określonymi warunkami. W tej samej grupie znajdują się między innymi heroina czy dezomorfina – znana w Rosji jako krokodyl, która zabiła kilkaset osób.

Zgadza się drodzy pacjenci – przez kilka (dziesiąt) lat byliście leczeni narkotykiem i stosowaliście lek przeznaczony tylko dla zwierząt, a wszyscy weekendowi palacze byli równi heroinistom. Niestety, nie jest to przenośnia. 

Dlatego raz jeszcze uznanie dla Ministra Zdrowia, który w dniu 27.01.2022 r.,  wydał rozporządzenie zmieniające  rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych z dnia 17 sierpnia 2018 r., Usunął niniejszym z wykazu środków odurzających grupy IV-N „ZIELE KONOPI INNYCH NIŻ WŁÓKNISTE” oraz „ŻYWICĘ KONOPI”. Pozostały one jednak w wykazie środków odurzających w grupie I-N, które zgodnie z przepisem art 33 § 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii mogą być używane wyłącznie w celach medycznych, przemysłowych lub prowadzenia badań.

flagi

Decyzja Komisji ONZ z 02.12.2020 r.

Jest to pokłosie Decyzji Komisji ONZ z 20.12.2020r. . dotyczącej usunięcia marihuany z listy najbardziej ryzykownych narkotyków. Zestawienie konopi z substancjami silnie uzależniającymi, takimi jak heroina czy tiofentanyl, od dawna nie znajdowało żadnego uzasadnienia. Poprawka w wykazie była konieczna i wymagana zarówno na szczeblu ONZ jak i w prawodawstwie krajowym. Była też spójna z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia z 2019 r. w zakresie klasyfikacji marihuany.

Ww. Decyzja Komisji ONZ odbiła się szerokim echem w branży konopnej oraz mass mediach na całym świecie, bowiem Jednolita Konwencja ONZ z 1961 roku o środkach odurzających jest, (a przynajmniej powinna być) dla jej sygnatariuszy wyznacznikiem głównych kierunków krajowych polityk narkotykowych.

O czym polski ustawodawca stanowi wprost w przepisie art. 44 f Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

I tak po ponad roku od decyzji Komisji ONZ, Minister Zdrowia wypełnił dyspozycję ww. przepisu – uwzględniając postanowienia Jednolitej Konwencji Narodów Zjednoczonych zmienionej Decyzją Komisji z dnia 02.12.2020 r.

27 stycznia 2022 r. Minister Zdrowia Adam Niedzielski zmienił przy pomocy rozporządzenia klasyfikację marihuany  usuwając ją z wykazu śgrupy IV – N środków odurzającycRozporządzenie weszło już  w życie . Obowiązuje od 19.02.2022 r

Znaczenie zmiany 

Akt prawny Ministra Zdrowia ma dwojakie znaczenie. Z jednej strony ma wymiar symboliczny.  Jest bowiem zwycięstwem zwolenników liberalizacji polityki narkotykowej oraz świata nauki. Politycy, co bardzo cieszy, powoli dają się przekonywać, że międzynarodowe i krajowe przepisy narkotykowe są przestarzałe, a co ważniejsze – wewnętrznie sprzeczne.

Dotychczasowa oczywista, wewnętrzna sprzeczność przepisów ustawy o przeciwdziałniu narkomanii  polegała na tym, że ziele konopi innych niż włókniste oraz żywica konopi znajdowały się w wykazie środków odurzających grupy IV-N zawierającym (zgodnie z treścią art.33 ust.2 uopn) środki, które mogą być wykorzystywane jedynie w lecznictwie zwierząt oraz w celu prowadzenia badań (a więc nie mające zastosowań medycznych), a jednocześnie przepis art. 33a ww. ustawy stanowi iż to samo ziele konopi może stanowić surowiec farmaceutyczny, dopuszczony do obrotu na terenie RP.

Zmiana nie jest tylko symboliczna,. Przede wszystkim – wytrąca ona z rąk argument wszystkim przeciwnikom liberalizacji przepisów dot. narkotyków. Dotychczas mogli opierać oni swoją argumentację na przestarzałych i niespójnych przepisach, wsadzających marihuanę, heroinę i krokodyla do jednego worka. 

Będzie to dodatkowy argument w sprawach karnych – np. w zakresie opinii biegłych czy to psychiatrów – opisujących drastyczne skutki uzależnienia od konopi i ich potencjału uzależniającego czy to z zakresu fizykochemii – a w których właśnie umiejscowienie marihuany w grupie IV -N często jest podnoszone.

Dlatego każdy użytkownik konopi oraz prawnik zajmujący się tą tematyką powinien wiedzieć o tych zmianach, a tym czasem pomimo obowiązywania zmienionego aktu od połowy lutego – media i politycy milczą.

zdrowie

Ostatnie zmiany prawne w zakresie konopi

Wprowadzona przez Ministra Zdrowia zmiana w klasyfikacji marihuany najprawdopodobniej wzmocni dalsze badania nad właściwościami konopi, w tym tej zawierającej wysokie stężenie delta -9-THC oraz działania prolegalizacyjne, które nabierają coraz to szybszego tempa.

Ponadto ww. przepisy będąc sprzyjać prężnie rozwijającej się branży konopnej.

Coś nam mówi, że rok 2022 będzie należał do konopi 🙂 

Warto dodać, że:

  1. w dniu 25.03.2022 r. Ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii autorstwa posłów PiS i Kukiz-15 (Ustawa posła Sachajko) przekazano do odpisu Prezydentowi – Ustawa m.in. podnosząca poziom stężenia THC w konopiach włóknistych do 0,3 %;
  2. Komisja Europejska w dniu 14 marca 2022 r. znowelizowała rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów delta-9-tetrahydrokanabinolu (Delta-9-THC) w nasionach konopi i produktach z nich otrzymanych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, normy delta-9 THC w oleju z nasion konopi mają zostać ustalone na poziomie 7,5 mg/kg, podczas gdy poziom THC w suchej żywności konopnej (mąka, białko w proszku, nasiona, przekąski) będzie wynosić 3,0 mg/kg. – przepisy będą obowiązywały we wszystkich krajach członkowskich.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 274)

Na podstawie art. 44f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 oraz z 2021 r. poz. 2469) zarządza się, co następuje:

§ 1 W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 406 i 518) wprowadza się następujące zmiany:

  1. (…),
  2. (…)
  3. w załączniku nr 2 do rozporządzenia ,,WYKAZ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII, ORAZ ZE WSKAZANIEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH GRUPY IV-N DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA W LECZNICTWIE ZWIERZĄT ZGODNIE Z ART. 33 UST. 2 TEJ USTAWY” w części:
  4. (…),
  5. ,,4. ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY IV-N” w tabeli uchyla się lp. 11 i lp. 17;

 

11 KONOPI ZIELE innych niż włókniste    
17 ŻYWICA KONOPI    

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Art. 31 [Podział środków odurzających] 

1. Środki odurzające dzieli się na grupy I-N, II-N, III-N i IV-N w zależności od stopnia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku używania ich w celach innych niż medyczne oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych.

2.(uchylony)

Art. 33 [Dozwolone używanie środków odurzających i substancji psychotropowych]

1. Środki odurzające grup I-N i II-N oraz substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P mogą być używane wyłącznie w celach medycznych, przemysłowych lub prowadzenia badań.

2. Substancje psychotropowe grupy I-P mogą być używane wyłącznie w celu prowadzenia badań, a środki odurzające grupy IV-N wyłącznie w celu prowadzenia badań oraz w lecznictwie zwierząt – w zakresie wskazanym w przepisach wydanych na podstawie art. 44f.

Art. 44f [Delegacja ustawowa] Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz substancji psychotropowych z podziałem na grupy, o których mowa w art. 32,

2) wykaz środków odurzających z podziałem na grupy, o których mowa w art. 31, oraz ze wskazaniem środków odurzających grupy IV-N dopuszczonych do stosowania w lecznictwie zwierząt zgodnie z art. 33 ust. 2,

3) wykaz nowych substancji psychoaktywnych

uwzględniając postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych oraz decyzji, o których mowa w art. 4 pkt 25 i 26, albo ocenę lub rekomendację Zespołu, mając na uwadze wpływ tych substancji na zdrowie lub życie ludzi lub możliwość spowodowania szkód społecznych oraz konieczność działań 

Adwokatka zajmująca się prawem konopnym. Obrończyni pacjentów marihuany, aktywistka.
Lilianna Wiech

KomuToPotrzebne